Els aliments del Comitè Agricultura Ecològica (CAE) són aliments ecològics.

Cultius ecològics i alimentació de cultiu ecològic:

Aliments bons per naturalesa:
 · L'agricultura ecològica és una activitat agrària que busca la obtenció d'aliments de qualitat en el sentit més ampli de la paraula: qualitat organolèptica, qualitat sanitària i qualitat al procés productiu respecte al medi ambient. Això suposa utilitzar la naturalesa sense trencar el seu cicle biològic: extreure de la terra el que la terra és capaç de donar sense sobreexplorar-la a base d'utilitzar substàncies contaminants. Fruit d'això és la producció d'uns aliments sense residus químics que poden afectar a la salut. A l'agricultura ecològica, per tant, la  sustenta el principi de la conservació de la naturalesa, tan imprescindible per a la conservació del nostre planeta i els aliments que produeix, que presenten la evident garantia de ser bons per naturalesa.
El certificat ecològic:
 · Els aliments ecològics estan regulats per una normativa  comunitària (reglament CEE 2092/91) Aquest reglament estableix que entre altres que no es pugui fertilitzar la terra amb abonaments químics, tractaments amb pesticides, etc.

Els aliments que en procedeixen estan identificats amb una etiqueta  que es concedeix quan han passat els controls establerts.

Forn Jorba utilitza farines procedents de cultius biològics, amb el seu segell corresponent.

El Comitè de l'Agricultura Ecològica (CAE) estipula que els productes biològics han de seguir unes normes generals:
· 

No contenir residus químics ni altres substàncies tòxiques per l'organisme.

 ·

Millores amb la qualitat organolèptica, recuperant moltes vegades el gust autèntic.

 ·

Al consumir aliments ecològics col·laborem a conservar la salut de la terra dels cultius, ajudant a mantenir l'harmonia amb el medi ambient, sense contaminació i un futur sostenible.

 ·

Els aliments ecològics són productes provinents de l'agricultura i la ganaderia ecològica o dels seus transformats, i les seves característiques són que: són aliments de qualitat nutritiva per la riquesa de components bons per a l'alimentació, són equilibrats perquè han estat elaborats amb tècniques semblants al procés natural de producció i transformació.

Equilibrant la càrrega ramadera amb les pràctiques agrícoles, per a un bon reciclatge,aprofitant els subproductes pels animals i els fems pels camps.

També és recomanable utilitzar llavors de races autòctones, que estan més adaptades a les condicions locals del cultiu.

Principis de l'agricultura ecològica:

·

Mantenir la diversitat dels cultius, tot respectant el sistema de rotació de cultius per conservar el sòl i la associació de plantes que ajuden a combatir les plagues i malalties.

· Utilitzar  una fertilització orgànica basada en els fems, abonaments orgànics i minerals, utilitzant el màxim de recursos de l'explotació pròpia.
· No utilitzar productes químics de síntesis ni reguladors o estimuladors de creixement.
· En substitució d'aquests, es podran utilitzar altres d'origen natural (orgànic o mineral) i productes naturals ràpidament biodegradables de baix impacte ambiental.

 

L'agricultura ecològica aporta:

 ·

Millora de la fertilitat i el manteniment de la terra.

 ·

Menor degradació de la seva estructura

 ·

S'utilitzen tècniques de cultiu respectuoses amb el medi ambient

 ·

Producció d'aliments d'alta qualitat amb una òptima utilització dels recursos.

 ·

Sistemes de control de plagues i malalties generadores de la biodiversitat i fomenten la creació de defenses naturals.

L'agricultura ecològica biològica o biològica-dinàmica defineix un sistema agrari que té l'objectiu fonamental d'obtenir aliments de màxima qualitat nutritiva i sensorial, respectant el medi ambient, conservant la fertilitat de la terra i una diversitat temàtica.